8:00 - 23:59

Blue Line Car rental terms and conditions

TERMAT DHE KUSHTET – Makina me Qera Albania 2023

Të gjitha automjetet tona kanë

 • Sigurimi i Kufizuar i Detyrueshëm (Mbrojtja e Palës së Tretë – Ndihma për avari). Nëse keni një aksident, do t'ju duhet të paguani një tepricë të pakthyeshme deri në € 3,000. Nëse dëmtimi i automjetit tonë rezulton për faj të shoferit të automjetit tjetër, dëmi nuk mbulohet nga Sigurimi juaj i Mbulimit të Plotë, por nga polica e sigurimit te automjetit tjeter (pala e trete).
 • Duhet të bëhet një raport policor dhe klienti duhet të japë një deklaratë aksidenti në formularët standardë që mund të gjenden në zyrën tonë. Thirrni zyrën për ndihmë. Nëse automjeti ynë është dëmtuar për shkak të gabimit të drejtuesit të automjetit, dëmi mbulohet nga sigurimi i plotë i Shoferit.
 • Duhet të bëhet një raport policor dhe klienti duhet të japë një deklaratë aksidenti në formularët standardë që mund të gjenden në zyrën tonë, thirrje për ndihmë. Në çdo rast Në çdo rast ekziston pjesa e parë e kërkesës (Teprica) në rast dëmtimi apo vjedhjeje të veturës me qira prej 700€.

Sigurimi i plotë i mbulimit (FCI), abonuar në Shtesa gjatë procesit të rezervimit.

 • Përgjegjësia ndaj palës së tretë (Sigurimi i përgjegjësisë për dëmet ose dëmtimet e çdo pale të tretë jashtë automjetit)
 • Heqja e dëmit nga përplasja (ju mbulon nga dëmtimet në makinën tuaj me qira)
 • Mbrojtje nga vjedhjet (ju mbulon kundër vjedhjes së makinës me qira)
 • Me këtë paketë ju jeni MBROJTUR PLOTESISHT, me përjashtim të pjesës së parë të kërkesës (Teprica)
  në rast dëmtimi ose vjedhjeje të makinës me qira: 700 euro për dëmtime dhe vjedhje

Sigurimi i plotë i mbulimit (FCI) ka disa përjashtime:

 • FCI nuk mbulon dëmet në këto pjesë: Goma, grisja e gomave (55 EURO), mbulesat e diskut të gomave si dhe dëmtimi i shasisë, sepse këto dëmtime mund të shkaktohen vetëm nga pakujdesia e shoferit.
 • FCI nuk zvogëlon përgjegjësinë për dëmet e shkaktuara nga ngasja nën ndikimin e alkoolit ose drogës.
 • FCI nuk mbulon dëmin për shkak të shpërthimit të qëllimshëm, lëndë plasëse, vënia në zjarr ose djegia e tapicerive të brendshme.
 • FCI nuk mbulon dëmet e shkaktuara nga një shofer që nuk është i autorizuar me shkrim nga ne për të drejtuar automjetin.
 • FCI nuk mbulon dëmtimet e pasqyrave dhe çelësit të humbur( 210 EURO për modelin Ford)

Çmimet e qirasë Përfshihen

 • Kilometra pa kufi vetëm brenda kufijve të Shqipërisë
 • Kilometrazh i pakufizuar
 • Çmimet e Qirasë
 • Të gjitha taksat dhe tarifat
 • Taksat e Aeroportit
 • Sigurimi i palës së tretë
 • Taksa rrugore
 • Tarifa Premium Vendndodhja
 • Rruga emergjente 24 Ndihma për orë
 • Taksat e shitjes

Qira NUK Përfshin:

 • Karburant
 • Gjobat në trafik - Shoferi është plotësisht përgjegjës. 10 Komisioni EURO ngarkohet për çdo gjobë.
 • Kartoni i Gjelbër për Jashtë Shqipërisë(Kartë jeshile)

dokumentet

 • Për të marrë skuterë me qira, quads ose makina, secili klient duhet të paraqesë
 • Pasaportat ose letërnjoftimi, mosha minimale 21 vjeç
 • Patentë (data e lëshimit duhet të jetë së paku dy vjet para datës së marrjes me qira të automjetit)
 • Një kopje e dokumenteve do të merret dhe do të ruhet në regjistrat tanë të qirasë.

PERIUDHA

 • Periudha minimale e qirasë 1 ditë.

POLITIKA E KARBURANTIT

 • Full to Full or Same to Same
 • Të gjitha automjetet me qira dorëzohen në, ose të mbledhura nga, qiramarrësi me një rezervuar të plotë karburanti. Tarifa e karburantit 2.5 euro për pjellë është aplikuar.

Politika e pagesës

 • Pagesa me qira është 100% paraprakisht, kur e keni nënshkruar këtë kontakt. Pagesa me para të gatshme pranohet. Kartat e kreditit të pranueshme janë VISA, VISA Elektron, Master Card dhe Maestro.
 • Payments with cards have an extra fee of 4%.

GARANCIA E DEPOZITAVE

 • Të marrësh me qira automjete me qira, [object Window].
 • Depozita e garancisë varet nga lloji i automjetit dhe fillon me 100Euro. Kjo mund të përdoret për të mbuluar dëmet e bëra në makinë, që mund të ndodhin gjatë periudhës së qirasë së makinës. Gjatë kthimit të makinës, qiramarrësi duhet të paguajë edhe për karburantin e konsumuar në rezervuarin e karburantit, duhet të lini rezervuarin e karburantit të njëjtë me të njëjtën gjë. Gjithashtu, mund të përdoret për gjobat e trafikut të papaguara.
 • Depozita mund të lihet në para ose kredi / Karta debiti (Deposite with cards have an extra fee of 4%)

Zëvendësimi i automjeteve:

 • Siguruar brenda 12 orë brenda territorit të Shqipërisë

POLITIKA KUNDR KUFIRIT

 • Qiradhëniet ndërkufitare lejohen brenda vendeve evropiane. Kërkohet një autorizim paraprak me shkrim.
 • Ky lloj qiraje duhet të kërkohet së paku nga Kompania e Qiradhënësit 2 ditë pune para datës së marrjes. Ju lutemi kontaktoni me Departamentin e Rezervimeve për informacione të mëtejshme.
 • Konsumatori është i detyruar të blejë kartonin jeshil i cili mbulon automjetin me qira me sigurimin bazë (T.P.I.)për sa kohë që mbetet jashtë Shqipërisë.
 • Ndihma në rrugë ose zëvendësimi i makinës gjatë vozitjes jashtë vendit nuk është i disponueshëm

DETYRIMI ME QERA

 • PËRDORIMI I NDALUAR. Automjeti nuk do të përdoret:
  1.) për transportin e personave me kompensim;
  2.) në çdo garë, provë, ose ngjarje konkurruese;
  3.) jashtë Shqipërisë pa marrë më parë lejen me shkrim të Kompanisë së Qiramarrësit;
  4.) nga çdo person që nuk është specifikuar në faqen e rezervimit;
  5.) në shkelje të çdo shteti, ose ligjet vendore;
  6.) ndërsa nën ndikimin e substancave dehëse ose drogave;
  7.) për të shtyrë ose tërhequr;
  8.) për të lënë çelësat brenda ose për të mos kyçur ose siguruar siç duhet automjetin (duke përjashtuar parkimin me shërbëtor);
  9.) nëse përdorimi i mëtejshëm i mjetit do të shkaktonte dëme (d.m.th. drita paralajmëruese e ndezur, gomë e shfryrë, avulli që del nga motori);
  10.) për të transportuar lëndë të rrezikshme ose shpërthyese;
  11.) për të transportuar një peshë totale të mjetit dhe ngarkesës më të madhe se pesha bruto e automjetit siç specifikohet në mjet;
  12.) për të vozitur brenda ose përmes një strukture ku ka hapësirë ​​të pamjaftueshme, qoftë me lartësi apo gjerësi – ose jashtë rrugëve të mirëmbajtura rregullisht;
  13.) për të drejtuar automjetin nëse ngarkesa është e pasigurt dhe/ose e pasiguruar.
  NË ASNJË RAST NUK DO TË MIRË ME QIRA TË NËNSHËNDROHET OSE TË Lëshohet MJETETI NJË PERSONI OSE KORPORATË TJETËR. Nëse automjeti është marrë nga Qiradhënësi me mashtrim ose keqinterpretim ose është marrë ose përdoret për të mbështetur një qëllim të paligjshëm, i gjithë përdorimi i automjetit është PA LEJE TË QIRATORIT. Kushtet e mësipërme janë kumulative dhe secila prej tyre do të zbatohet për çdo përdorim, funksionimin ose drejtimin e mjetit.
 • Automjeti me Qira duhet të drejtohet vetëm nga qiramarrësi ose shoferët shtesë të përmendur në marrëveshjen e qirasë.
 • Automjeti me Qira nuk duhet të përdoret: për shkelje të dispozitave të Kodit të Qarkullimit Rrugor në Shqipëri, për çdo qëllim në kundërshtim me ligjin shqiptar, për tërheqjen e automjeteve të tjera, për transportimin e sendeve të rënda ose bagazhit, materiale të ndezshme, ose sende të mprehta, jashtë rrjetit rrugor të asfaltuar, dhe / ose përdorimi nën ndikimin e alkoolit, substanca narkotike ose toksike ose shpejtësi.
 • Qiramarrësi merr përsipër të mos lejojë që makina të drejtohet nga persona të tjerë përveç tij ose nga ata të aprovuar nga qiradhënësi dhe për të cilët ai garanton, dhe të ripërdorë automjetin vetëm për nevojat e tij personale. Isshtë e ndaluar për çfarëdo konkursi, dhe të përdorin automjetin me qira duke transportuar një numër më të madh të udhëtarëve sesa ai i kryer në kontratë.
 • Përveç kësaj, automjeti nuk guxon të transportohet me anije; ose përtej kufijve të vendit pa autorizimin paraprak me shkrim të Kompanisë së Makinave me Qira, në këtë rast BLUE LINE TRAVEL SH.P.K

KTHIMI I MJETEVE

 • Kjo marrëveshje është vetëm një marrëveshje me qira.
 • Automjeti është pronë e Qiradhënësit dhe do të kthehet në adresën e Qiradhënësit ose në një vend të caktuar nga Qiradhënësi dhe në datën e treguar në faqe 1 ose më herët nëse kërkohet, se bashku me te gjitha gomat, mjetet, aksesorë, dhe pajisjet në të njëjtën gjendje si kur janë marrë, konsumimi i zakonshëm i pritshëm.
 • Moskthimi i automjetit në vendin dhe datën e përcaktuar në këtë Marrëveshje, do të ndërpresë lejen e Qiramarrësit që Qiramarrësi të përdorë automjetin dhe kështu do të përfundojë zgjatjen e të gjithë mbulimit të sigurimit të parashikuar këtu.
 • Nëse automjeti i marrë me qira i kthehet Qiramarrësit në ndonjë vend tjetër nga ai i listuar këtu, Qiramarrësi pranon të paguajë të gjitha shpenzimet e bëra nga Qiramarrësi për kthimin e automjetit. Qiradhënësi ose ndonjë prej agjentëve ose punonjësve të tij, mund të riposedojë në mënyrë paqësore automjetin pa kërkesë kudo që të gjendet dhe të përfundojë këtë Marrëveshje Qiraje nëse automjeti është i parkuar në mënyrë të paligjshme, përdoret në kundërshtim me ligjin, ose në kundërshtim me Marrëveshjen, ose ishte i braktisur.
 • Qiradhënësi nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjës ndaj Qiramarrësit për dëmet që rezultojnë nga një riposedim i tillë dhe as nuk do të jetë përgjegjës për humbjen ose dëmtimin e ndonjë prone të Qiramarrësit që gjendet në të..

PASTRIMI

 • Një tarifë minimale prej 50 EURO do të tarifohet për pastrim special kur një Automjet me Qira kthehet në një gjendje jo të kënaqshme dhe / ose me një ambient të ndotur.

LLOJET E MAKINAVE

 • Të gjitha automjetet e përfshira në katalogët tanë janë vetëm ilustruese. Automjetet aktuale mund të ndryshojnë dhe ju mund të pajiseni me një model të ngjashëm në diskrecionin e Kompanisë së Car Rentals.

P LRGJEGJSIA E QIRAVE

 • Qiramarrësi është i detyruar t'i sigurojë qiramarrësit një automjet për një çmim të caktuar.
 • Qiramarrësi siguron makinën dhe qiramarrësin.
 • Qiramarrësi është i detyruar të kontrollojë gjendjen e automjetit dhe të sigurojë që të jetë i sigurt për t'u përdorur para qirasë.
 • Makina që siguron qiramarrësi duhet të jetë e pastër dhe e rregulluar.

KUFIZIMET

 • Qiramarrësi duhet të ketë të paktën një vit përvojë shoferi,
  përdorni makinën vetëm në territorin e Shqipërisë (përveç nëse qiramarrësi specifikon ndryshe). Kilometrazhi i makinës me qira është i pakufizuar.

MBROJTJA E TAT DHNAVE

 • Në rrjedhën e kryerjes së procesit të qirasë, është e nevojshme të grumbullohen disa të dhëna personale. Mandatoryshtë e detyrueshme të siguroni të gjithë informacionin e kërkuar. Në mungesë të një informacioni të tillë, [Kompania me qira e makinave] (Kontrolluesi i të dhënave) nuk do të jetë në gjendje të përpunojë saktë qiranë tuaj. Kontrolluesi i të Dhënave do të përdorë të dhënat tuaja personale për t'ju ndihmuar në rezervimin, marrja me qira, dhe automjetet me qira dhe për qëllime të marketingut. Ju mund të korrigjoni gabimet faktike në ato të dhëna ose të ushtroni të drejtën tuaj për qasje, azhurnimi, ose fshini të dhënat personale duke dërguar një kërkesë te Kontrolluesi i të Dhënave duke përdorur detajet e kontaktit të dhëna në marrëveshjen e qirasë që keni nënshkruar kur keni mbledhur automjetin. Politika e Privatësisë në http://www.rentalcar.al.

P LRGJEGJSIA

 • Qiramarrësi merr përsipër përgjegjësinë e plotë nëse ndodh një ngjarje e pasigurueshme gjatë periudhës së qirasë. Qiramarrësi merr përgjegjësinë për të gjitha pasojat që mund të ndodhin nëse transferoni makinën te një person i tretë. Nëse qiramarrësi shkel rregullat e trafikut rrugor, ai duhet të paguajë të gjitha ndëshkimet përkatëse.
 • [object Window], [object Window].
 • Për shkak të shtesave të mundshme të tilla si karburantit ose shtesave të qirasë, etj. një fletë bosh e kartës suaj të kreditit duhet të lihet në fillim të marrjes me qira.

 

Kushti i automjetit gjatë dorëzimit

 • Të gjitha automjetet e furnizuara do të përgatiten nga ne para se t'i merrni. Përgatitjet e tilla do të përcaktohen në listën e kontrollit para qirasë. Të gjitha dëmtimet ekzistuese të automjeteve do të shënohen në një raport dëmtimesh para marrjes me qira.

Procedura e detyrueshme

 • Në rast të një aksidenti trafiku, konsumatori duhet të thërrasë policinë në Nr.129 dhe zyrën tonë, jepni një deklaratë me shkrim dhe plotësoni të gjitha format e nevojshme

Shtesa të mundshme Vonesat në kthimin e automjetit ngarkohen si më poshtë:

 • 0 – 1 orë => pa pagesë shtesë
 • 1-3 orë => 10 euro ekstra
 • 3-5 orë => 50 % të një dite të plotë
 • Deri në 5 orë => një ditë të plotë
 • Vonesa në kthimin e automjetit për 6 orë ose më shumë, pa lajmëruar agjencia jonë do të raportohet pranë autoriteteve policore.

Probleme mekanike

 • Në rastin e një problemi mekanik, duhet menjëherë të informoni kompaninë me qira, numri i telefonit është në marrëveshjen e qirasë. Autorizimet për riparimin ose zëvendësimin e automjetit duhet të kërkohen dhe jepen nga qiramarrësi.
®2022 E drejta e autorit nga Blue Line Car Rental | Të gjitha të drejtat e rezervuara.