8:00 - 23:59

Kushtet emarrjes me qira te makinave

TERMAT DHE KUSHTET – Makina me Qera Albania 2021

Detajet e sigurimit

 • Të gjitha automjetet tona janë të siguruara nga dëmtimet e bëra nga dhe nga palët e treta. Nëse dëmtimi i automjetit tonë rezulton për faj të shoferit të automjetit tjetër, dëmi nuk mbulohet nga Sigurimi juaj i Mbulimit të Plotë, por nga polica e sigurimit te automjetit tjeter (pala e trete).
 • Duhet të bëhet një raport policor, dhe klienti duhet të japë një deklaratë të aksidentit në format standarde që mund të gjenden në zyrën tonë. Thirrni zyrën për ndihmë. Nëse automjeti ynë është dëmtuar për shkak të gabimit të drejtuesit të automjetit, dëmi mbulohet nga sigurimi i plotë i Shoferit.
 • Duhet të bëhet një raport policor dhe klienti duhet të japë një deklaratë aksidenti në formularët standardë që mund të gjenden në zyrën tonë, thirrje për ndihmë. Në çdo rast kompania e sigurimeve përfshin 90 % të dëmit dhe 10 % do të paguhet nga personi që drejton automjetin.

Sigurimi i plotë i mbulimit (FCI) ka disa përjashtime:

 • FCI nuk mbulon dëmet në këto pjesë: Goma, grisja e gomave (55 EURO), mbulesat e diskut të gomave si dhe dëmtimi i shasisë, sepse këto dëmtime mund të shkaktohen vetëm nga pakujdesia e shoferit.
 • FCI nuk mbulon dëmtimin e motorit të shkaktuar nga mungesa e vajit, ose dëmtimi i bërë pompës së vajit.
 • FCI nuk zvogëlon përgjegjësinë për dëmet e shkaktuara nga ngasja nën ndikimin e alkoolit ose drogës.
 • FCI nuk mbulon dëmin për shkak të shpërthimit të qëllimshëm, lëndë plasëse, vënia në zjarr ose djegia e tapicerive të brendshme.
 • FCI nuk mbulon dëmet e shkaktuara nga një shofer që nuk është i autorizuar me shkrim nga ne për të drejtuar automjetin.
 • FCI nuk mbulon dëmtimet e pasqyrave ( 210 EURO për modelin Ford)

Çmimet e qirasë Përfshihen

 • Përdorimi i automjetit (Shqipëri dhe jashtë saj)
 • Sigurimi i plotë (TPL dhe Kasko)
 • Kilometra pa kufi vetëm brenda kufijve të Shqipërisë
 • Rruga emergjente 24 Ndihma për orë
 • Taksat e shitjes

Qira NUK Përfshin:

 • Karburant
 • Gjobat në trafik - Shoferi është plotësisht përgjegjës. 10 Komisioni EURO ngarkohet për çdo gjobë.
 • Kartoni i Gjelbër për Jashtë Shqipërisë(Kartë jeshile)

dokumentet

 • Për të marrë skuterë me qira, quads ose makina, secili klient duhet të paraqesë
 • Pasaportat ose letërnjoftimi, mosha minimale 21 vjeç
 • Patentë (data e lëshimit duhet të jetë së paku dy vjet para datës së marrjes me qira të automjetit)
 • Një kopje e dokumenteve do të merret dhe do të ruhet në regjistrat tanë të qirasë.

 

PERIUDHA

 • Periudha minimale e qirasë 1 ditë.

POLITIKA E KARBURANTIT

 • I plotë deri i plotë
 • Të gjitha automjetet me qira dorëzohen në, ose të mbledhura nga, qiramarrësi me një rezervuar të plotë karburanti. Tarifa e karburantit 1.5 euro për pjellë është aplikuar.

 

Politika e pagesës

 • Pagesa me qira është 100% paraprakisht, kur e keni nënshkruar këtë kontakt. Pagesa me para të gatshme pranohet. Kartat e kreditit të pranueshme janë VISA, VISA Elektron, Master Card dhe Maestro.

GARANCIA E DEPOZITAVE

 • Të marrësh me qira automjete me qira, secili klient duhet të japë një garanci deri në kthimin e automjetit.
 • Depozita e garancisë varet nga lloji i automjetit dhe fillon me 100Euro. Kjo mund të përdoret për të mbuluar dëmet e bëra në makinë, që mund të ndodhin gjatë periudhës së qirasë së makinës. Gjatë kthimit të makinës, qiramarrësi duhet të paguajë edhe për karburantin e konsumuar në rezervuarin e karburantit, duhet të lini rezervuarin e karburantit të njëjtë me të njëjtën gjë. Gjithashtu, mund të përdoret për gjobat e trafikut të papaguara.
 • Depozita mund të lihet në para ose kredi / Karta debiti

Zëvendësimi i automjeteve:

 • Siguruar brenda 24 orë brenda territorit të Shqipërisë

ÇELEYSI I HUMBUR

 • 200 EURO

POLITIKA KUNDR KUFIRIT

 • Qiradhëniet ndërkufitare lejohen brenda vendeve evropiane. Kërkohet një autorizim paraprak me shkrim.
 • Ky lloj qiraje duhet të kërkohet së paku nga Kompania e Qiradhënësit 2 ditë pune para datës së marrjes. Ju lutemi kontaktoni me Departamentin e Rezervimeve për informacione të mëtejshme.
 • Konsumatori është i detyruar të blejë kartonin jeshil i cili mbulon automjetin me qira me sigurimin bazë (T.P.I.)për sa kohë që mbetet jashtë Shqipërisë.
 • Ndihma në rrugë ose zëvendësimi i makinës gjatë vozitjes jashtë vendit nuk është i disponueshëm

DETYRIMI ME QERA

 • Automjeti me Qira duhet të drejtohet vetëm nga qiramarrësi ose shoferët shtesë të përmendur në marrëveshjen e qirasë.
 • Automjeti me Qira nuk duhet të përdoret: për shkelje të dispozitave të Kodit të Qarkullimit Rrugor në Shqipëri, për çdo qëllim në kundërshtim me ligjin shqiptar, për tërheqjen e automjeteve të tjera, për transportimin e sendeve të rënda ose bagazhit, materiale të ndezshme, ose sende të mprehta, jashtë rrjetit rrugor të asfaltuar, dhe / ose përdorimi nën ndikimin e alkoolit, substanca narkotike ose toksike ose shpejtësi.
 • Qiramarrësi merr përsipër të mos lejojë që makina të drejtohet nga persona të tjerë përveç tij ose nga ata të aprovuar nga qiradhënësi dhe për të cilët ai garanton, dhe të ripërdorë automjetin vetëm për nevojat e tij personale. Isshtë e ndaluar për çfarëdo konkursi, dhe të përdorin automjetin me qira duke transportuar një numër më të madh të udhëtarëve sesa ai i kryer në kontratë.
 • Përveç kësaj, automjeti nuk guxon të transportohet me anije; ose përtej kufijve të vendit pa autorizimin paraprak me shkrim të Kompanisë së Makinave me Qira, në këtë rast BLUE LINE TRAVEL SH.P.K

 

PASTRIMI

 • Një tarifë minimale prej 50 EURO do të tarifohet për pastrim special kur një Automjet me Qira kthehet në një gjendje jo të kënaqshme dhe / ose me një ambient të ndotur.

LLOJET E MAKINAVE

 • Të gjitha automjetet e përfshira në katalogët tanë janë vetëm ilustruese. Automjetet aktuale mund të ndryshojnë dhe ju mund të pajiseni me një model të ngjashëm në diskrecionin e Kompanisë së Car Rentals.

 

P LRGJEGJSIA E QIRAVE

 • Qiramarrësi është i detyruar t'i sigurojë qiramarrësit një automjet për një çmim të caktuar.
 • Qiramarrësi bëhet pronari i drejtë i një makine gjatë periudhës së qirasë.
 • Qiramarrësi siguron makinën dhe qiramarrësin.
 • Qiramarrësi është i detyruar të kontrollojë gjendjen e automjetit dhe të sigurojë që të jetë i sigurt për t'u përdorur para qirasë.
 • Makina që siguron qiramarrësi duhet të jetë e pastër dhe e rregulluar.

KUFIZIMET

 • Qiramarrësi duhet të ketë të paktën një vit përvojë shoferi,
  përdorni makinën vetëm në territorin e Shqipërisë (përveç nëse qiramarrësi specifikon ndryshe). Kilometrazhi i makinës me qira është i pakufizuar.

MBROJTJA E TAT DHNAVE

 • Në rrjedhën e kryerjes së procesit të qirasë, është e nevojshme të grumbullohen disa të dhëna personale. Mandatoryshtë e detyrueshme të siguroni të gjithë informacionin e kërkuar. Në mungesë të një informacioni të tillë, [Kompania me qira e makinave] (Kontrolluesi i të dhënave) nuk do të jetë në gjendje të përpunojë saktë qiranë tuaj. Kontrolluesi i të Dhënave do të përdorë të dhënat tuaja personale për t'ju ndihmuar në rezervimin, marrja me qira, dhe automjetet me qira dhe për qëllime të marketingut. Ju mund të korrigjoni gabimet faktike në ato të dhëna ose të ushtroni të drejtën tuaj për qasje, azhurnimi, ose fshini të dhënat personale duke dërguar një kërkesë te Kontrolluesi i të Dhënave duke përdorur detajet e kontaktit të dhëna në marrëveshjen e qirasë që keni nënshkruar kur keni mbledhur automjetin. Politika e Privatësisë në http://www.rentalcar.al.

P LRGJEGJSIA

 • Qiramarrësi merr përsipër përgjegjësinë e plotë nëse ndodh një ngjarje e pasigurueshme gjatë periudhës së qirasë. Qiramarrësi merr përgjegjësinë për të gjitha pasojat që mund të ndodhin nëse transferoni makinën te një person i tretë. Nëse qiramarrësi shkel rregullat e trafikut rrugor, ai duhet të paguajë të gjitha ndëshkimet përkatëse.
 • Në rast të vjedhjes së makinës, qiramarrësi duhet të kompensojë dëmin nëse nuk i kthen qiramarrësit çelësat e makinës dhe dokumentet e regjistrimit.

 

 • Për shkak të shtesave të mundshme të tilla si karburantit ose shtesave të qirasë, etj. një fletë bosh e kartës suaj të kreditit duhet të lihet në fillim të marrjes me qira.

 

Kushti i automjetit gjatë dorëzimit

 • Të gjitha automjetet e furnizuara do të përgatiten nga ne para se t'i merrni. Përgatitjet e tilla do të përcaktohen në listën e kontrollit para qirasë. Të gjitha dëmtimet ekzistuese të automjeteve do të shënohen në një raport dëmtimesh para marrjes me qira.

 

Procedura e detyrueshme

 • Në rast të një aksidenti trafiku, konsumatori duhet të thërrasë policinë në Nr.129 dhe zyrën tonë, jepni një deklaratë me shkrim dhe plotësoni të gjitha format e nevojshme

 

Shtesa të mundshme Vonesat në kthimin e automjetit ngarkohen si më poshtë:

 • 0 – 1 orë => pa pagesë shtesë
 • 1-3 orë => 10 euro ekstra
 • 3-5 orë => 50 % të një dite të plotë
 • Deri në 5 orë => një ditë të plotë
 • Vonesa në kthimin e automjetit për 6 orë ose më shumë, pa njoftuar agjencinë tonë do t'i raportohet autoriteteve të Policisë.

Probleme mekanike

 • Në rastin e një problemi mekanik, duhet menjëherë të informoni kompaninë me qira, numri i telefonit është në marrëveshjen e qirasë. Autorizimet për riparimin ose zëvendësimin e automjetit duhet të kërkohen dhe jepen nga qiramarrësi.
212021 Të drejtat e autorit nga Makina me qira e Blue Line | Të gjitha të drejtat e rezervuara.